Algemene voorwaarden

1. Werkingssfeer:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkoop en verhuur van goederen, het verrichten van diensten en alle andere transacties verricht en gedaan door eenmanszaak: Dream Star, statutair gevestigd te Lichtenvoorde en kantoorhoudende aan de Einsteinstraat 11 te (7131 PK) Lichtenvoorde, hierna te noemen: “Dream Star”.
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Wederpartij: elke partij zowel natuurlijke- als rechtspersonen waarmee Dream Star overeenkomsten aangaat;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dream Star en wederpartij;

Goederen: de geleverde prestatie(s) en/of roerende zaken

Prestatie: alle werkzaamheden en/of diensten die Dream Star dient te verrichten en op enigerlei wijze verband houden met de verkoop, dan wel verhuur van roerende zaken;

Roerende zaken: alle zaken welke door Dream Star verkocht, dan wel verhuurd worden;

Algemene voorwaarden: alle voorwaarden als opgetekend in onderhavige akte.

 • De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
 • Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere wederpartij, ongeacht of de geleverde goederen geheel, dan wel gedeeltelijk in een ander land dan Nederland zijn geproduceerd c.q. vervaardigd, dan wel verkocht en/of geleverd.
 • De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan.

2. Tot stand komen van overeenkomsten:

 • Elk aanbod in welk vorm dan ook, waaronder product- en maatopgaven, door Dream Star gedaan, is steeds in elk opzicht vrijblijvend en kan binnen vijf werkdagen, na de acceptatie door de wederpartij, door Dream Star worden herroepen. Elk aanbod vervalt – indien Dream Star dit niet schriftelijk uitsluit – nadat zes weken zijn verstreken na de dagtekening van het aanbod en het aanbod niet ondubbelzinnig door de wederpartij is geaccepteerd, tenzij bij een schriftelijk aanbod van Dream Star aan de wederpartij een langere termijn is gegund en het schriftelijk aanbod door de wederpartij niet ondubbelzinnig binnen deze langere termijn is geaccepteerd.
 • Elke aanvaarding door Dream Star geschiedt schriftelijk, zodat bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding er geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 • Wijzigingen in een reeds tot stand gekomen overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien deze wijzigingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De wederpartij dient Dream Star die schade c.q. kosten te vergoeden, welke aan de zijde van Dream Star zijn opgetreden ten gevolge van het wijzigen van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomsten:

 • Door Dream Star opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Dream Star schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient haar een redelijke termijn te worden gegund waarbinnen geleverd dient te worden. Na ommekomst van deze redelijke termijn heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst met Dream Star door de bevoegde rechter te laten ontbinden, behoudens het geval dat het niet kunnen leveren door Dream Star te wijten is aan een zo geringe tekortkoming van Dream Star dat de wederpartij geacht moet worden minder belang te hebben bij ontbinding van de overeenkomst dan Dream Star bij een vertraagde levering, hetgeen de wederpartij dient aan te tonen.
 • Indien door partijen is overeengekomen dat te leveren goederen binnen een bepaalde termijn door de wederpartij moeten worden afgeroepen en de wederpartij te dien aanzien in gebreke blijft, heeft Dream Star het recht ter hare keuze, zonder ingebrekestelling en door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de goederen naar eigen goeddunken aan de wederpartij te leveren of de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, waarmede Dream Star in dit laatste geval voldoende aan haar verplichtingen tot levering zal hebben voldaan en de wederpartij de kosten van opslag aan Dream Star voldoet. 
 • Als overmacht gelden alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van partijen, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komen.
 • Indien sprake is van een tijdelijke niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overkomst (tijdelijke overmacht), waarbij met name wordt gedacht aan: oproer, vorst, ijsgang, stremming van vervoerswegen te land en/of te water, gebrek aan passende middelen van vervoer, moeilijkheden of stagnatie in de productie in de onderneming van Dream Star en/of de onderneming waarvan Dream Star grondstoffen en/of hulpmiddelen betrekt, het wegvallen van voorzieningen van nutsbedrijven, werkstaking en overheidsmaatregelen, blijft de overeenkomst in stand en worden de verplichtingen van partijen opgeschort voor de duur van deze overmacht situatie.
 • Indien sprake is van een blijvende niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (blijvende overmacht), waarbij met name wordt gedacht aan: oorlog, oorlogsgevaar en mobilisatie ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst voor beide partijen onmogelijk wordt, worden beide partijen ontslagen van hun verplichtingen de gesloten overeenkomst na te komen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 • Voor zoveel Dream Star ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dream Star gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 • Is aan de wederpartij een monster, model of demo getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de kleur, de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

4. Prijzen:

 • Gehanteerde prijzen zijn exclusief Omzetbelasting, in- en uitvoerrechten, in- en uitvoerbelasting, transportverzekering, transportkosten, verpakkingskosten, inklaringskosten, consulaatkosten en alle andere mogelijke kosten die Dream Star in redelijkheid heeft moeten maken om de geleverde goederen op de overeengekomen plaats en tijd te kunnen leveren, tenzij partijen hiervan schriftelijk afwijken. Bij het vaststellen van de hoogte van deze kosten wordt uitgegaan van de door Dream Star werkelijk gemaakte, betaalde en/of nog te betalen kosten.
 • Indien na aanbiedingen en acceptatie doch vóór uitvoering van de overeenkomst wijziging van kostenbepalende factoren ten gevolge heeft dat de kostprijs/calculatieprijs voor Dream Star meer dan 10% stijgt, heeft Dream Star het recht deze verhoging door te berekenen aan de wederpartij en heeft de wederpartij de keuze of de verhoogde prijs te accepteren, dan wel de aanbieding of overeenkomst als niet gedaan respectievelijk als niet gesloten te beschouwen zonder dat er rechten of verplichtingen ontstaan tussen Dream Star en wederpartij. In geval van wijziging bericht Dream Star binnen drie (3) werkdagen na het bekend worden van de wijziging dit aan de wederpartij en de wederpartij maakt binnen drie (3) werkdagen nadien zijn keuze aan Dream Star bekend.
 • Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking.

5. Betalingscondities:

 • Betaling van de koopsom, dan wel huurprijs dient door de wederpartij te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, hetgeen op de factuur zal worden vermeld. Betaling geschiedt in euro door storting van het bedrag op een door Dream Star op de factuur vermelde, dan anderszins aangeduide giro- of bankrekeningnummer.
 • De wederpartij is niet gerechtigd op de hem/haar in rekening gebrachte koopsom/huurprijs enige vordering in mindering te brengen, tenzij partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 • Indien de wederpartij niet binnen de in 5.1 van deze algemene voorwaarden gestelde termijn de koopprijs/huurprijs voldoet is hij/zij in verzuim en heeft Dream Star het recht vanaf die datum over het gehele dan nog verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand, waarbij in geval van een gedeelte van een maand, de rente over de gehele maand in rekening wordt gebracht
 • Indien Dream Star door niet betaling der wederpartij gedwongen wordt maatregelen te nemen teneinde de koopsom/huurprijs of een gedeelte van de koopsom/huurprijs betaald te krijgen, zijn de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten welke Dream Star hiervoor moet maken voor rekening van de wederpartij. Deze kosten zullen worden berekend op basis van de meest recente richtlijnen van het calculatieschema voor advocaten uitgegeven door de Nederlandse Orde van Advocaten. Door middel van acceptatie van deze algemene voorwaarden machtigt de wederpartij Dream Star deze kosten, voor zover mogelijk, rechtstreeks te verrekenen.
 • De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00 een en ander vermeerderd met de wettelijke rente, onverlet het recht van Dream Star op volledige schadevergoeding.
 • Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de reeds verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht of bij de betaling door de wederpartij andere aanwijzingen worden gegeven.

6. Eigendomsvoorbehoud:

 • Alle overeenkomsten, die Dream Star sluit met de wederpartij en die de strekking hebben goederen in eigendom over te dragen aan de wederpartij, tegen een door de wederpartij verschuldigde tegenprestatie, worden geacht te zijn aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoening van die tegenprestatie. De eigendom van deze goederen gaat niet eerder over op de wederpartij dan nadat de wederpartij de verschuldigde tegenprestatie eventueel vermeerderd met rente en kosten volledig heeft voldaan, met inachtneming van het bepaalde onder artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
 • Indien de wederpartij in gebreke blijft met het voldoen van de tegenprestatie heeft Dream Star het recht de goederen als haar eigendom in haar macht te (laten)brengen, desnoods door  het betreden van de eigendommen van de wederpartij en/of derden. Indien en voor zover voor het betreden van eigendommen van  de wederpartij de toestemming of medewerking van de wederpartij benodigd is, geeft c.q. verleent de wederpartij Dream Star door middel van acceptatie van deze algemene voorwaarden deze toestemming c.q. medewerking.
 • De door Dream Star geleverde goederen, die onder het eigendomsvoorbehoud van dit artikel vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsvoering worden vervreemd, onder de opschortende voorwaarde dat:
  • De wederpartij een bezitloos pandrecht aan Dream Star verstrekt op de vordering die de wederpartij heeft op zijn/haar wederpartij, danwel op de in het kader van die transactie bij de wederpartij binnengekomen gelden;
  • De wederpartij de goederen aan de derde overdraagt onder de opschortende voorwaarde van eigendomsvoorbehoud;
  • De derde zich jegens de wederpartij verbindt tot betaling van de koopprijs aan Dream Star (in geld) voor levering;
  • De door derde verrichte betaling jegens de wederpartij per ommegaande aan Dream Star geheel/gedeeltelijk wordt doorgestort, dan wel de derde door de wederpartij wordt opgedragen direct te betalen aan Dream Star, althans tot een bedrag gelijk aan de openstaande factuur/factureren inclusief de verschuldigde rente en de eventuele gemaakte kosten, van de wederpartij, welke verband houden met de door Dream Star geleverde goederen.
  • Indien de wederpartij de geleverde goederen aan de derde overdraagt, welke laatste persoon beschermd wordt als gevolg van een eventueel op hem/haar van toepassing zijnde derdebeschermende bepaling, is de wederpartij gehouden tot vergoeding van de schade welke Dream Star dientengevolge lijdt.
 • Tot het moment dat de wederpartij de op haar rustende betalingsverplichting volledig is nagekomen, daarbij inbegrepen de rente en kosten, is het de wederpartij verboden om de geleverde goederen te vermengen, een nieuwe zaak te vormen, dan wel op andere wijze de door Dream Star geleverde goederen op zodanige wijze te veranderen dat zij niet meer op eenvoudige wijze individualiseerbaar zijn en/of deel uit zijn gaan maken van een groter of ander goed.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dream Star mag de wederpartij in geen enkel geval de door Dream Star geleverde goederen bezwaren met een, recht van vruchtgebruik, pandrecht, dan wel enig ander zekerheidsrecht of beperkt recht.
 • Indien een ander dan Dream Star beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, dan wel (bezwarende) rechten wil vestigen of geldend wil maken, is de wederpartij zonder meer verplicht om Dream Star direct, doch tenminste zo spoedig mogelijk als in redelijkheid verwacht mag worden, op de hoogte te stellen van de situatie
 • De wederpartij verplicht zich om de geleverde en niet betaalde goederen alsmede de verhuurde goederen als een goed huisvader te behandelen teneinde waardevermindering zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Hieronder valt in ieder geval de plicht om de goederen tegen van buitenaf komende onheilen adequaat te verzekeren (zoals ontploffing, diefstal, brand, vorst, waterschade etc.) en de polis van een dergelijke verzekering desgevraagd aan Dream Star te tonen.

7. Reclame:

 • Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
 • Eventuele zichtbare tekorten of gebreken behoren binnen drie (3) dagen na levering schriftelijk aan Dream Star te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie (3) weken na ontdekking doch uitlijk binnen twaalf (12) maanden na levering te worden gemeld.
 • Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte/gehuurde goederen. Wenst wederpartij gebrekkige goederen te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dream Star op de wijze zoals door Dream Star aangegeven.
 • Dream Star is in beginsel enkel verplicht de goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zulks ter keuze van Dream Star, binnen een redelijke termijn kosteloos te vervangen of te herstellen. Indien vervanging c.q. herstel niet mogelijk is, dan wel voor Dream Star financieel niet rendabel is, behoudt Dream Star zich het recht voor om de goederen in zijn geheel te vervangen, door nieuwe goederen.

8. Garantie:

 • Dream Star garandeert dat de te leveren roerende zaak/zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en geen gebreken bij Dream Star bekend zijn.
 • Dream Star staat er niet voor in, dat de roerende zaak/zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan Dream Star kenbaar is gemaakt, tenzij partijen anderszins schriftelijk overeenkomen.
 • De in artikel 8.1 genoemde garantie geldt gedurende de periode dat Dream Star aanspraak kan maken op de garantie jegens haar leverancier. In geval van verhuur van de roerende zaak/zaken, geldt de garantie gedurende de periode dat de roerende zaak/zaken geïnstalleerd/gemonteerd zijn.
 • Indien de te leveren roerende zaak/zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Dream Star de roerende zaak/zaken binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijk kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, naar keuze van Dream Star, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen roerende zaak/zaken aan Dream Star te retourneren en de eigendom aan Dream Star te verschaffen.
 • De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dream Star, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht, dan wel trachten aan te brengen aan de roerende zaak/zaken of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de roerende zaak/zaken niet bestemd zijn, dan wel hebben verplaatst nadat Dream Star de roerende zaak/zaken heeft geïnstalleerd/gemonteerd.
 • Indien de door Dream Star verstekte garantie een goed betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van het goed wordt verstrekt.
 • Dream Star dient te allen tijde de kans te krijgen de geleverde/verhuurde zaken te (doen) onderzoeken. Indien Dream Star niet de kans krijgt de geleverde zaken te (doen) onderzoeken vervalt alle rechten van de wederpartij enige garantie.

9. Aansprakelijkheid:

 • Behoudens andersluidende bepalingen is Dream Star op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, welke door de geleverde roerende zaak/zaken is toegebracht aan de wederpartij, dan wel aan derden.
 • Dream Star is niet aansprakelijk voor gebreken, al dan niet verborgen, welke bij Dream Star niet bekend zijn, noch bekend behoorde te zijn.
 • Dream Star is niet aansprakelijk voor de schade aan roerende zaken, welke in eigendom toebehoren aan de wederpartij, indien de schade een gevolg is van:
  • Door de wederpartij aan Dream Star dwingend voorgeschreven materialen en/of handelingen;
  • Een door de wederpartij aan Dream Star dwingend voorgeschreven materialen en/of handelingen;
  • Wettelijk dwingend voorgeschreven materialen en/of handelingen.
 • Indien Dream Star aansprakelijk is voor de schade, is de omvang van het schadebedrag beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde goed dat de schade heeft veroorzaakt, behoudens het geval dat de schade onder de dekking van de door Dream Star afgesloten aansprakelijkheidsverzekering valt. In het laatste geval wordt de omvang van het schadebedrag beperkt tot de hoogte van de verzekerde som.
 • De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het geleverde/verhuurde goed, welke het gevolg is van het gebruik van brandblusapparaten met een poeder of schuim inhoud. In dat geval wordt geacht de goede staat van het geleverde goed is aangetast en wordt geacht dat dit de oorzaak is van de schade.
 • De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het geleverde/verhuurde goed, welke het gevolg is van het gebruik maken van een afzonderlijke stroomvoorziening, zoals doch niet uitsluitend een aggregaat
 • De wederpartij vrijwaart Dream Star van alle aanspraken van derden jegens de wederpartij, welke verband houdt met het geleverde/verhuurde goed, alsmede de overige wettelijke aansprakelijkheden die daarmee verband houden.

10. Ontbinding van de overeenkomst:

 • Iedere tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een met Dream Star gesloten overeenkomst, indien de wederpartij in staat van faillissement komt te verkeren, indien de wederpartij surseance- c.q. voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen verliest, dan wel de wederpartij een van zijn verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden toerekenbaar niet nakomt, geeft aan Dream Star de bevoegdheid om de met de wederpartij gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de wederpartij te ontbinden, onverminderd de overige rechten van Dream Star op grond van wettelijke bepalingen.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Dream Star op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

10. Ontbinding van de overeenkomst:

 • Iedere tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een met Dream Star gesloten overeenkomst, indien de wederpartij in staat van faillissement komt te verkeren, indien de wederpartij surseance- c.q. voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen verliest, dan wel de wederpartij een van zijn verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden toerekenbaar niet nakomt, geeft aan Dream Star de bevoegdheid om de met de wederpartij gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de wederpartij te ontbinden, onverminderd de overige rechten van Dream Star op grond van wettelijke bepalingen.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Dream Star op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien vóór de levering of uitvoering bij Dream Star twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van wederpartij is Dream Star bevoegd de overeenkomst te ontbinden door enkele mededeling daarvan aan wederpartij, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat zekerheid wordt gesteld.

11. Geschillen en toepasselijk recht:

 • Op overeenkomst welke Dream Star sluit met de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen voorvloeiend uit overeenkomst, welke Dream Star sluit met de wederpartij of uit andere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter, door de bevoegde rechter in het arrondissement c.q. het kanton waar Dream Star statutair gevestigd is, worden beslecht.
 • Afgezien van hetgeen onder artikel 11.1 en 11.2 bepaald is, behoudt Dream Star zich het recht voor om de wederpartij te dagen voor de gevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

12. Acceptatie van deze algemene voorwaarden:

 • De wederpartij verklaart door middel van acceptatie van deze algemene voorwaarden dat Dream Star hem/haar een redelijke mogelijkheid en een redelijke termijn heeft geboden van deze algemene voorwaarden kennis te nemen.

13. Deponeren algemene voorwaarden:

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer: 09191049
 • Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.